close

افتخارات

برنده جایزه خورشید طلایی

برنده جایزه خورشید طلایی

برنده جایزه خورشید طلایی سال 2002 از مکزیکو سیتی

تقدیر نامه مرکز آموزش و پژوهش متخصصین ایران

تقدیر نامه مرکز آموزش و پژوهش متخصصین ایران

تقدیر نامه مرکز آموزش و پژوهش متخصصین ایران

نشان عالی مدیر شایسته ملی

نشان عالی مدیر شایسته ملی

نشان عالی مدیر شایسته ملی